HP Connected

Gebruiksvoorwaarden - wereldwijd

Laatste update: 23 november 2015

Velkommen til HP Connected. Med HP Connected får brugerne adgang til en række programmer, herunder foto, musik, skylager, udskrivning samt andre relaterede programmer, på HP's foranledning, og du kan bruge dem på HP-enheder eller andre enheder. Du skal læse disse brugsvilkår for HP Connected ("aftalen") grundigt, før du bruger HP Connected, herunder – uden begrænsning – HP Connected Music, HP Connected Photo, HP Connected Drive eller andre programmer og tilbud fra HP (separat og samlet kaldet "tjenesten"). Denne aftale mellem brugeren af tjenesten ("dig") og HP Inc. og/eller dets partnere ("HPI") regulerer din brug af tjenesten. Når du bruger tjenesten, erklærer du, at du har læst og accepterer aftalen, og du erklærer dig indforstået med, at den er juridisk bindende. Din brug af tjenesten er fuldkommen betinget og reguleret af, om du overholder aftalen. Du må ikke bruge tjenesten, hvis du ikke accepterer aftalens betingelser.

1. Elektronisk accept af kontrakt. Ved at bruge tjenesten erklærer du dig villig til at tegne kontrakt med HP ad elektronisk vej. Når du klikker på knappen for at acceptere disse brugsvilkår, accepterer du derfor automatisk alle aftalens betingelser med henblik på at tegne kontrakt med HP. Herudover vil HP muligvis kontakte dig via e-mail eller på HP Connected-webstedet eller et relateret websted i dit område eller land ("websted"). Du erklærer, at alle de oplysninger og andre meddelelser, som du ad elektronisk vej modtager fra HP, opfylder alle juridiske krav, og at denne kommunikation skal være skriftlig. Du erklærer, at du er fyldt atten år og er gammel nok til at indtræde i et juridisk kontraktforhold i det område/land, hvor du bor, samt at du – hvis det er relevant – er bemyndiget af din arbejdsgiver til at indgå denne kontrakt på vegne af arbejdsgiveren.

2. Ændringer af aftalen. HP kan til enhver tid og efter eget skøn ændre aftalens betingelser. HP vil offentliggøre enhver opdatering af aftalen på webstedet og ændre ovenstående dato for sidst opdateret, så den afspejler den faktiske ændringsdato. Du skal derfor læse aftalen regelmæssigt. HP kan også informere dig individuelt om ændringer i aftalen som foreskrevet af loven. Hvis du ikke accepterer den ændrede aftale inden for den lovmæssigt tilladte tidsramme, skal du undlade at bruge tjenesten. Din eneste valgmulighed er at undlade at bruge tjenesten. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesten, efter at vi har offentliggjort eventuelle ændringer, accepterer du den ændrede aftale. HP's forpligtelser med hensyn til tjenesten reguleres udelukkende af aftalen. HP's og dine forpligtigelser med hensyn til webstedet reguleres af aftalen samt Brugsvilkår og Juridiske begrænsninger for HP's websted ("HP's webstedsbetingelser"), som muligvis vises – eller som der er et link til – på webstedet. I tilfælde af en direkte konflikt mellem en bestemmelse i aftalen og en bestemmelse i HP's webstedsbetingelser vil aftalens bestemmelse være gældende. Herudover kan udtrykkeligt nævnte juridiske meddelelser, der er offentliggjort på webstedet, træde i stedet for visse bestemmelser i aftalen. I disse tilfælde skal den pågældende, udtrykkeligt nævnte juridiske meddelelse indgå i aftalen i stedet for den eller de bestemmelse(r), der tilsidesættes.

3. Ændringer af tjenesten. HP forbeholder sig ret til når som helst at ændre tjenesten eller enhver del, version eller funktion deraf efter HP's eget skøn og uden forudgående varsel. HP kan uden at begrænse ovenstående bestemmelse og efter varsel indføre gebyrer eller ændre de eksisterende gebyrer for brug af tjenesten, efter at du har accepteret vilkårene. Hvis du ikke accepterer ændringerne, skal du holde op med at bruge tjenesten; ellers kan HP afbryde tjenesten. HP kan informere dig om enhver væsentlig ændring af tjenesten ved at sende en e-mailmeddelelse til den e-mailadresse, du har angivet i din konto, ved at offentliggøre en meddelelse på webstedet eller via andre lovlige kanaler. HP er ikke ansvarlig over for dig for ændringer, afbrydelser eller ophør af tjenesten eller for manglende meddelelse til dig herom. Hvis du har et betalt abonnement på tjenesten, og vi ændrer, afbryder eller standser tjenesten, uden at du er skyld i det, kan vi muligvis refundere den del af abonnementet, du har forudbetalt.

4. Andre aftaler. Hvis du vil gøre brug af visse tjenesteydelser, skal du muligvis give dit samtykke til supplerende eller andre vilkår og betingelser ("andre aftaler"). Uden begrænsning af ovenstående gives du licens til de programmer eller anden software, som tjenesten giver adgang til, og disse sælges ikke til dig. Hvis ikke HP udtrykkeligt angiver andet, gives din licens til programmer og anden software, som tjenesten giver dig adgang til, kun imod dit samtykke af den gældende slutbrugerlicensaftale for softwaren, som du modtager fra HP, medmindre programmet eller den anden software licenseres i henhold til en separat slutbrugerlicensaftale, som er indgået mellem dig og en tredjepartslicensgiver af den pågældende software; i så fald vil gælder denne separate slutbrugerlicensaftale. Så længe der ikke forefindes andre aftaler, vil denne aftale regulere din brug af tjenesten.

5. Systemkrav. Til brug af tjenesten kræves følgende: Kompatibelt udstyr, trådløs forbindelse, internetadgang og bestemt software. Der kræves muligvis også opdateringer eller opgraderinger fra tid til anden. Din brug af tjenesten afhænger muligvis af, hvordan disse elementer fungerer. Du er selv ansvarlig for at fremskaffe og vedligeholde alt udstyr og alle tjenester, som kræves for at få adgang til og gøre brug af tjenesten, og du skal selv betale alle omkostninger i forbindelse hermed.

6. Samtykke til HP's indsamling/anvendelse af data. HP's indsamling/anvendelse af data. Du accepterer, at HP samt dets datterselskaber og partnere indsamler og anvender anonyme tekniske oplysninger vedrørende din adfærd som bruger af tjenesten til markedsførings- og supportformål i forbindelse med tjenesten. For så vidt som tjenesten anvendes med forbindelse til internettet, vil den relevante internetprotokoladresse eller et andet entydigt enheds-id tilknyttet din HP-enhed blive sendt til HP for at muliggøre indsamlingen af tekniske oplysninger. Indsamlingen og anvendelsen af disse oplysninger er underlagt HP's politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

7. Tredjeparters indsamling/anvendelse af oplysninger. Visse tjenester inkluderet i tjenesten leveres og licenseres separat til dig af tredjepartsudbydere. Disse tredjepartstjenester kan indsamle og sende tekniske oplysninger om dit system (dvs. din IP-adresse, dit entydige enheds-id, den installerede softwareversion osv.) og andre systemdata. Disse oplysninger anvendes af tredjeparten til at identificere systemets tekniske egenskaber og til at sikre, at den nyeste version af softwaren er installeret på systemet. Hvis du ikke ønsker, at tredjeparten skal kunne indsamle disse tekniske oplysninger eller automatisk sende dig versionsopdateringer, skal du afinstallere softwaren, før du går på internettet.

8. Kontooplysninger og personlige oplysninger. Før du kan købe adgang til og bruge tjenesten, skal du oprette en konto, hvilket kræver, at HP indsamler visse personlige oplysninger om dig. Du erklærer dig indforstået med, at HP indsamler og anvender dine personlige oplysninger (inklusive navn, forsendelsesadresse, by, land, postnummer, e-mailadresse, dato for tjenesteregistrering og eventuelt navnet på den butik, hvor tilmeldingsnøglen til tjenesten blev udleveret) og i øvrigt som beskrevet på webstedet: Dette indbefatter kreditkort- og kontooplysninger til afvikling af betalinger i overensstemmelse med tjenesten. Du erklærer dig indforstået med, at HP anvender disse personlige oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i HP's erklæring om onlinebeskyttelse af personlige oplysninger, som findes på www.hp.com/go/privacy. Du har selv ansvaret for at hemmeligholde adgangskoden til din konto på tjenesten, ligesom du bærer hele ansvaret for alle aktiviteter på din konto. Du indvilliger i straks at underrette HP, hvis din adgangskode er blevet brugt af en uautoriseret person, eller hvis der har været andre former for sikkerhedsbrud i forbindelse med tjenesten. HP forbeholder sig ret til at kræve, at du ændrer din adgangskode, hvis HP har mistanke om, at adgangskoden ikke længere er sikker. HP giver enkeltpersoner rimelig adgang til de personlige oplysninger, de har oplyst til HP, og rimelig mulighed for at gennemse og rette disse samt, om ønsket, at anmode om anonymisering, spærring eller sletning. Herudover vil vi med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger og af sikkerhedsmæssige hensyn tage rimelige foranstaltninger for at bekræfte din identitet, f.eks. ved at bede om en adgangskode og et bruger-id, før vi giver adgang til dine data. På www.hpconnected.com kan du gennemse eller ændre de personlige oplysninger, som du har givet direkte til HP. I Frankrig kan du ringe til 0826 10 49 49 eller sende en e-mail via www.hp.com/support.

9. Lagring og andre funktioner i tjenesten. Som et led i tjenesten har HP tilladelse til i sine systemer at lagre kopier af data, som du opgiver, når du bruger tjenesten. Du kan få flere oplysninger om, hvordan HP lagrer disse datakopier, og om andre af tjenestens funktioner på webstedet eller ved at sende en e-mail via www.hp.com/support.

10. Opsigelse af aftalen. Denne aftale er gyldig, indtil den opsiges eller afvises. Aftalen opsiges også, hvis der fremlægges betingelser andetsteds i aftalen, eller hvis du ikke overholder samtlige vilkår og betingelser i aftalen. Du kan til enhver tid holde op med at bruge tjenesten. Som forbruger kan du uden omkostninger opsige aftalen inden for 14 hverdage fra den dato, hvor du accepterede vilkårene og betingelserne for HP Connected-tjenesten. Hvis du vil deaktivere og dermed opsige din tjenestekonto, skal du kontakte HP via hjælpe- eller supportlinket på webstedet eller ringe til nummeret for support i dit område eller land. HP har ret til uden varsel og til enhver tid at opsige eller midlertidigt annullere din konto på tjenesten uden nogen begrundelse, herunder hvis (i) du eller andre, der bruger din konto, bryder aftalen; (ii) du krænker vores eller andres intellektuelle ejendomsret; (iii) du ikke betaler for tjenesten, når det er relevant; (iv) du udviser adfærd, som HP anser for skadelig for andre brugere af tjenesten eller for HP's virksomhed, eller (v) af andre årsager, som efter HP's efter eget skøn retfærdiggør opsigelse. En sådan opsigelse foregår muligvis, uden at du får refunderet eventuelle forudbetalinger.

11. Opsigelse i Frankrig. Du kan til enhver tid holde op med at bruge tjenesten. Hvis du vil deaktivere og dermed opsige din konto på tjenesten, skal du gå ind på www.hp.com/go/privacy eller ringe til ovenstående telefonnummer for at få adgang til dine personlige oplysninger. I tilfælde af væsentligt aftalebrud, f.eks. krænkelse af HP's eller andres intellektuelle ejendomsret, har HP ret til uden forbehold at opsige denne aftale med øjeblikkelig virkning. HP kan uden forbehold opsige aftalen skriftligt, hvis du ikke overholder alle væsentlige forpligtigelser og ikke afhjælper bruddet inden for syv (7) dage, efter at du blev informeret skriftligt om de nærmere omstændigheder. HP kan uden forbehold opsige aftalen og/eller sine tjenester af praktiske grunde tredive (30) dage, efter at dette bekendtgøres skriftligt over for dig.

12. Efter opsigelsen. Efter opsigelse eller midlertidig annullering af din konto sletter og kasserer vi muligvis alt indhold, som du eller andre på dine vegne har overført eller på anden måde lagret via tjenesten. Du erklærer dig indforstået med, at HP ikke kan holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for at have ophævet eller nægtet adgang til tjenesten, for at have fjernet eller ødelagt indhold eller for ikke at have informeret dig herom. Efter opsigelse af din konto på tjenesten (uanset om opsigelsen udføres af HP eller dig) ophæves alle de rettigheder, der er blevet givet til dig i forbindelse med aftalen, og du skal omgående stoppe al adgang til og brug af tjenesten og relateret software. HP Connected kan ikke drages til ansvar over for dig eller nogen tredjepart for at have ophævet din adgang til tjenesten.

13. Intet ansvar for materiale fra tredjeparter. Noget indhold samt visse programmer, tjenester, produkter og andet materiale, der er adgang til via tjenesten og webstedet, leveres af tredjeparter eller kan indeholde materiale fra tredjeparter. Du erklærer dig indforstået med, at HP ikke bærer noget ansvar for dette indhold samt disse programmer, tjenester, produkter eller andet materiale fra tredjeparter ("materiale fra tredjeparter"). HP yder ingen garantier eller anbefalinger med hensyn til materiale fra tredjeparter og kan på ingen måde drages til ansvar herfor. Din brug af materiale fra tredjeparter sker for egen risiko og er muligvis underlagt yderligere vilkår og betingelser.

14. Forbudt anvendelse. Du indvilliger i aldrig at benytte dig af tjenesten (herunder – uden begrænsninger – indhold, som du har modtaget via tjenesten) eller webstedet: (a) på en måde, som overtræder nogen form for statut, lovbestemmelse, forskrift, reglement, ordre, traktat eller anden lov i henhold til lokal, statslig, national, udenlandsk eller international lovgivning; (b) til at forfølge, chikanere eller skade et andet individ, herunder – uden begrænsninger – ved misbrug af mekanismer til markering af overtrædelser eller rapportering, som er gjort tilgængelige via tjenesten eller webstedet; (c) til at udgive dig for en anden person eller enhed eller på anden måde fordreje dit tilhørsforhold til en person eller enhed; eller (d) til at gribe ind i eller forstyrre tjenestens eller webstedets funktion eller servere eller netværk med tilknytning til tjenesten eller webstedet. Ydermere indvilliger du i aldrig at: (e) benytte nogen form for datamining, robotter eller lignende metoder til indsamling eller ekstraktion af data i forbindelse med tjenesten eller webstedet; (f) forsøge at få uautoriseret adgang til eller overvåge nogen del af tjenesten eller webstedet eller andre konti, computersystemer eller netværk med tilknytning til tjenesten eller webstedet, hvad enten det foregår via hacking, datamining af adgangskoder eller på anden vis; (g) træffe yderligere foranstaltninger for at forstyrre andre brugeres regulære brug af tjenesten, webstedet eller internettet; (h) gøre kommerciel brug af nogen tjeneste, som ikke er benævnt som en version til erhvervsbrug; (i) reproducere, sælge eller udnytte tjenesten eller webstedet; eller (j) på anden vis misbruge tjenesten eller webstedet (efter HP's eget skøn).

15. Forbudt indhold. Du har selv ansvaret for det indhold, du eller andre brugere af din konto på tjenesten producerer, offentliggør, overfører, distribuerer, udskriver eller på anden måde lagrer via tjenesten eller webstedet. Du må ikke bruge tjenesten eller webstedet til at producere, offentliggøre, overføre, distribuere, udskrive eller på anden måde lagre forbudt indhold, dvs. indhold, som HP anser for, eller som med rimelig grund kan anses for at: (a) være groft, bevidst vildledende, pornografisk, uanstændigt, ærekrænkende, injurierende, krænkende eller på anden måde upassende; (b) indeholde ophavsretsbeskyttet materiale, der anvendes uden udtrykkelig tilladelse af ejeren, eller som på anden måde krænker andres ejendomsret; (c) krænke eller indskrænke andres rettigheder; (d) indeholde virus, orme, beskadigede filer, trojanske heste eller andre former for skadelig kode eller andet indhold, som kan påvirke tjenesten eller webstedet negativt; (e) opfordre til ulovlig aktivitet; (f) hacke sig ind i, destabilisere eller modificere tjenesten eller webstedet eller et andet websted for på falsk vis at foregive en tilknytning til tjenesten eller webstedet; (g) anvende automatiserede midler (herunder robotter, edderkopper eller scripts) til at få adgang til tjenesten eller webstedet; (h) transmittere eller udsende reklame, massekommunikation eller anmodninger til tjenesten eller webstedet; (i) chikanere eller skade personer; (j) du har under ingen lovmæssige eller kontraktlige forhold eller tillidsforhold ret til at videregive dette; (k) overtræde nogen gældende love med eller uden overlæg; (l) være i stand til at underkaste HP et juridisk ansvar; eller (m) indeholde link til ovennævnte. Det er udelukkende HP, som afgør, om indhold skal betragtes som forbudt indhold. Alt indhold kan – uden at du underrettes herom – blive undersøgt og videreformidlet til politiet eller en anden instans af hensyn til overholdelse af lovgivning, reguleringer eller anmodninger fra myndighederne (herunder – uden begrænsning – overholdelse af garantier, retskendelser og vidnestævninger). Skønt HP ikke undersøger eller på anden måde gennemgår alt indhold, som produceres, offentliggøres, formidles, distribueres, trykkes eller på anden måde lagres via tjenesten eller webstedet, kan HP uden begrundelse til enhver tid og uden varsel slette eller fjerne indhold, for så vidt som loven tillader det. Når du besøger webstedet eller på anden måde benytter tjenesten, kan du muligvis blive eksponeret for indhold, som du vil betragte som stødende. Du bærer alene ansvaret for en sådan eksponering.

16. GARANTIFRASKRIVELSER. Du er indforstået med, at din brug af tjenesten kan involvere (i) overførsel af indhold via forskellige netværk og (ii) ændringer af indholdet, så det stemmer overens med de tekniske krav ved oprettelse af netværksforbindelse eller tilslutning til diverse enheder. Du skal altid opbevare originalen af indholdet eller backupkopier af indholdet på din personlige computer. Tjenesten bør ikke fungere som det eneste opbevaringssted for dit indhold.

17. TJENESTEN OG WEBSTEDET LEVERES "SOM BESET" OG "MED ALLE FEJL OG MANGLER", OG DEN FULDE RISIKO, HVAD ANGÅR TJENESTENS OG WEBSTEDETS KVALITET OG FUNKTION, PÅHVILER UDELUKKENDE DIG. MEDMINDRE DET INDEBÆRER LOVBRUD, FRASKRIVER HP SIG ENHVER UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÅET, LOVPLIGTIG ELLER ANDEN GARANTIFORPLIGTELSE MED HENSYN TIL TJENESTEN OG WEBSTEDET (HERUNDER – MEN IKKE BEGRÆNSET TIL – ENHVER UNDERFORSTÅET ELLER LOVPLIGTIG GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL EN BESTEMT ANVENDELSE ELLER ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG OVERHOLDELSE AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET). MEDMINDRE DET INDEBÆRER LOVBRUD – OG UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDES GENERELLE GYLDIGHED – YDER HP INGEN GARANTI FOR, AT TJENESTEN ELLER WEBSTEDET OPFYLDER DINE BEHOV, ELLER AT TJENESTEN ELLER WEBSTEDET VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSER, FORSINKELSER, SIKKERHEDSBRUD ELLER FEJL, ELLER AT FEJL ELLER MANGLER VED TJENESTEN ELLER WEBSTEDET BLIVER RETTET. HP YDER INGEN GARANTI, HVAD ANGÅR RESULTATET AF BRUGEN AF TJENESTEN ELLER WEBSTEDET SAMT NØJAGTIGHEDEN ELLER RIGTIGHEDEN AF OPLYSNINGER, DER FORMIDLES VIA TJENESTEN ELLER WEBSTEDET, ELLER HVAD ANGÅR NØJAGTIGHEDEN AF UDSKRIFTER UDFØRT VIA TJENESTEN. INGEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, SOM DU MODTAGER VIA TJENESTEN ELLER WEBSTEDET ELLER FRA HP, DETS MODER- ELLER DATTERSELSKABER ELLER ANDRE ASSOCIEREDE SELSKABER (ELLER DISSE SELSKABERS FUNKTIONÆRER, LEDERE, MEDARBEDJERE ELLER REPRÆSENTANTER) (UNDER ÉT KALDET HP'S ASSOCIEREDE SELSKABER) KAN INDEBÆRE NOGEN FORM FOR GARANTI. HP FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADESLØSHOLDELSE. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE FRALÆGGER HP SIG ANSVARET FOR ETHVERT TAB AF DATA ELLER ANDET INDHOLD, FUNKTIONSFEJL, FEJL, SYSTEMNEDBRUD ELLER ANDRE NEGATIVE EFFEKTER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTEN ELLER WEBSTEDET.

DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT ALT INDHOLD ELLER MATERIALE FREMLÆGGES, HENTES OG INDSENDES VIA TJENESTEN ELLER WEBSTEDET UDELUKKENDE EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO, OG AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB AF ELLER SKADER PÅ INDHOLDET SAMT FOR EVENTUELLE COMPUTER- ELLER PRINTERSKADER ELLER TAB AF INDHOLD (HERUNDER – UDEN BEGRÆNSING – DATA), SOM FORÅRSAGES AF DOWNLOAD ELLER UPLOAD AF INDHOLD ELLER ANDET MATERIALE VIA TJENESTEN ELLER WEBSTEDET ELLER PÅ ANDEN MÅDE UNDER BRUG AF TJENESTEN ELLER WEBSTEDET.

18. ANSVARSBEGRÆNSNING. HP'S ASSOCIEREDE SELSKABER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER VIGTIGE SKADER AF NOGEN ART (HERUNDER – UDEN BEGRÆNSNING – SKADER PÅ GRUND AF TAB AF DATA ELLER ANDET INDHOLD, BRUD PÅ BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, TAB AF INDTÆGTER, TAB AF OVERSKUD, TAB AF GOODWILL, TAB AF ANVENDELSE, FORRETNINGSAFBRYDELSE ELLER ANDRE TABSGRUNDE), SOM FORÅRSAGES AF ELLER HAR RELATION TIL TJENESTEN ELLER WEBSTEDET (HERUNDER – UDEN BEGRÆNSNING – BRUG AF, MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE ELLER FØLGEVIRKNINGER AF BRUGEN AF TJENESTEN ELLER WEBSTEDET ELLER INDHOLD ELLER ANDET MATERIALE, DER STILLES TIL RÅDIGHED VIA TJENESTEN ELLER WEBSTEDET, ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE ER TILKNYTTET TJENESTEN ELLER WEBSTEDET, ELLER SIKKERHEDSBRUD ELLER FEJL FORBUNDET MED TJENESTEN ELLER WEBSTEDET), HVAD ENTEN SÅDANNE SKADER ER BASERET PÅ GARANTIER, KONTRAKTER, LOVE ELLER ANDEN JURIDISKE TEORIER, SELV OM ET AF HP'S ASSOCIEREDE SELSKABER ER BLEVET ADVARET OM ELLER BURDE KENDE TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG SELVOM LØSNINGEN IKKE FUNGERER SOM TILSIGTET. YDERMERE ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED, AT DEN SAMLEDE SUM, SOM HP ELLER TREDJEPARTER PÅ NOGEN MÅDE KAN HÆFTE FOR SOM FØLGE AF ET ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED TJENESTEN ELLER WEBSTEDET, ALDRIG KAN OVERSTIGE 5 AMERIKANSKE DOLLAR I USA, 5 EURO I EUROPA, 30 RMB I KINA ELLER LOKAL VALUTA SVARENDE TIL 5 AMERIKANSKE DOLLAR.

19. Ansvarsfralæggelser og begrænsninger. Visse jurisdiktioner tillader ikke (i) fralæggelse af ansvar ved underforståede garantier eller begrænsninger i forhold til varigheden af underforståede garantier og/eller (ii) fralæggelse af ansvar eller begrænsninger ved visse typer skader. Derfor gælder ovenstående fraskrivelser og/eller begrænsninger og/eller ansvarsfralæggelser muligvis ikke for dig i deres helhed, men de gælder i det maksimale omfang, der er tilladt af gældende lovgivning.

I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND INKLUDERER TJENESTEN GARANTIER, DER IKKE KAN UDELADES UNDER GÆLDENDE AUSTRALSK OG NEWZEALANDSK FORBRUGERLOVGIVNING. AUSTRALSKE FORBRUGERE HAR KRAV PÅ OMBYTNING ELLER REFUSION I TILFÆLDE AF ALVORLIGE FEJL SAMT KOMPENSATION FOR ANDRE TAB ELLER SKADER, DER MED RIMELIGHED KAN PÅREGNES. TILLIGE HAR AUSTRALSKE FORBRUGERE RET TIL AT FÅ SOFTWAREN REPARERET ELLER OMBYTTET, HVIS DEN IKKE ER AF ACCEPTABEL KVALITET, OG FEJLEN IKKE ANSES FOR AT VÆRE EN ALVORLIG FEJL. NEWZEALANDSKE FORBRUGERE, SOM KØBER VARER TIL PERSONLIG BRUG, TIL BRUG I HUSHOLDNINGEN ELLER EGET FORBRUG OG IKKE TIL VIRKSOMHEDSBRUG ("NEWZEALANDSKE FORBRUGERE"), HAR KRAV PÅ REPARATION, OMBYTNING ELLER REFUSION I TILFÆLDE AF FEJL SAMT KOMPENSATION FOR ANDRE TAB ELLER SKADER, DER MED RIMELIGHED KAN PÅREGNES. FORBRUGERES RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DISSE BRUGSVILKÅR ER ET SUPPLEMENT TIL FORBRUGERES RETTIGHEDER OG KLAGEMULIGHEDER I HENHOLD TIL AUSTRALSK OG NEWZEALANDSK FORBRUGERLOVGIVNING. HVIS EN FORBRUGER TILBYDES REPARATION, KAN LAGREDE FORBRUGERDATA GÅ TABT UNDER REPARATIONEN. HVIS EN AUSTRALSK FORBRUGER ØNSKER SUPPORT ELLER KRÆVER UDBEDRING I HENHOLD TIL DISSE BRUGSVILKÅR ELLER AUSTRALSK FORBRUGERLOVGIVNING, SKAL DEN PÅGÆLDENDE FORBRUGER KONTAKTE HP VIA:

HP PPS Australia Pty Ltd
353 Burwood Highway
Forest Hill, VIC 3131 Australia
Telefonnummer i Australien: 13 10 47
Telefonnummer for internationale opkald: +61 2 8278 1039
Du kan også gå ind på www.hp.com.au og vælge "Customer Service" ("kundeservice") for at se den nyeste liste over telefonnumre til support.

20. Skadesløsholdelse. Du er indforstået med, at HP's associerede selskaber holdes skadesløse, tages i forsvar og ikke pålægges ansvar i forbindelse med erstatningskrav, forpligtigelser, skader, tab, omkostninger, udgifter og gebyrer (herunder – uden begrænsning – rimelige advokatsalærer), som HP's associerede selskaber pådrager sig som resultat af eller forårsaget af dit brud på aftalen (eller et aftalebrud begået af en person, som bruger din konto på tjenesten). HP forbeholder sig ret til at udøve eksklusivt forsvar for og kontrol af ethvert anliggende, som ellers indebærer erstatning fra dig. I så fald er du indforstået med at samarbejde med HP ved forsvaret af pågældende erstatningskrav.

21. Links til tredjepartswebsteder. Links fra tjenesten eller webstedet til tredjepartswebsteder tilbydes udelukkende som en praktisk foranstaltning. Hvis du bruger på disse links, føres du væk fra webstedet. HP har ingen kontrol over og er ikke ansvarlig for disse tredjepartswebsteder (samt de produkter og tjenester og det indhold og andet materiale, de stiller til rådighed) og hverken anerkender eller fungerer som repræsentant for sådanne tredjepartswebsteder eller de produkter og tjenester samt det indhold og andet materiale, de stiller til rådighed. HP's erklæring om onlinebeskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for tredjepartswebsteder, og HP fraskriver sig ansvaret, hvis tredjepartswebsteder bruger dine personlige oplysninger. Hvis du vælger at gå ind på et tredjepartswebsted via et link fra tjenesten eller webstedet, sker det for egen risiko og muligvis i henhold til yderligere vilkår og betingelser.

22. Links til Webstedet. Du må gerne oprette links til webstedet fra andre websteder, men kun i overensstemmelse med følgende vilkår og den gældende lovgivning. Et websted med links til webstedet uden HP's skriftlige tilladelse:

23. Varemærker. HP Connected, HP og ethvert andet produkt- eller tjenestenavn, slogan eller logo, som tjenesten omfatter, eller som findes på webstedet, er varemærker tilhørende HP og dets leverandører og licensgivere, og de må ikke kopieres, efterlignes eller bruges – hverken i deres helhed eller delvist – uden forudgående skriftlig tilladelse fra HP eller ejeren af det pågældende varemærke. Du må ikke anvende metatags eller andre former for skjult tekst, som anvender et HP-navn, -varemærke eller -produkt- eller -tjenestenavn, uden HP's udtrykkelige skriftlige tilladelse. Derudover er webstedets udseende og indtryk (inklusive alle sideoverskrifter, særlig grafik, knapikoner og scripts) HP's servicemærke, varemærke og/eller visuelle karakteristika og må hverken kopieres, efterlignes eller bruges (i deres helhed eller delvist) uden HP's forudgående skriftlige tilladelse.

24. Intellektuel ejendomsret. Du kan i kraft af din brug af tjenesten eller webstedet på ingen måde opnå rettigheder til ophavsretligt beskyttede elementer, patenter, forretningshemmeligheder, varemærker eller anden form for intellektuel ejendomsret, som tilhører HP. Du må ikke udføre "reverse engineering" på, dekompilere eller skille tjenesten ad, medmindre det sker i overensstemmelse med rettigheden hertil i henhold til gældende lov uagtet denne begrænsning, eller medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til aftalen.

25. Procedurer ved påstande om overtrædelser. HP respekterer andres intellektuelle ejendomsret. I henhold til gældende lov har HP implementeret procedurer for modtagelse af skriftlige meddelelser om påståede krænkelser af ophavsret samt for behandling af sådanne påstande i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du har mistanke om, at din ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret krænkes af en bruger af tjenesten eller webstedet, skal du give skriftlig besked til følgende HP-repræsentant eller til en anden part, der tager sig af påstande om krænkelser:

Office of General Counsel
HPI
1501 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304, USA
Tlf.: 1-(650) 857-1501
Fax: 1-(650) 236-9855
E-mail: dmca_copyright_notice@hp.com

Din skriftlige meddelelse skal: (a) indeholde din fysiske og elektroniske underskrift; (b) identificere det ophavsretsbeskyttede arbejde eller anden intellektuel ejendom, som påstås krænket; (c) identificere det påstået krænkede materiale så præcist, at HP kan finde det; (d) indeholde tilstrækkelig information til, at HP kan kontakte dig (herunder postadresse, telefonnummer og e-mailadresse); (e) indeholde en erklæring om, at du i god tro har en mistanke om, at det ophavsretsbeskyttede materiale eller anden intellektuelle ejendom er blevet brugt uden tilladelse fra ejeren eller ejerens repræsentant eller uden retslig tilladelse; (f) indeholde en erklæring om, at oplysningerne i den skriftlige meddelelse er korrekte; og (g) indeholde en erklæring om, at du under edsansvar er autoriseret til at handle på ophavsretsindehaverens vegne eller på vegne af ejeren af en anden intellektuel ejendomsret. Indsend ikke meddelelser eller henvendelser, som ikke drejer sig om påståede krænkelser af ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret, til HP's repræsentant, da de vil blive tilintetgjort ved modtagelse.

26. Yderligere erklæringer. Når du bruger tjenesten eller webstedet, erklærer du, at: (i) du har lovhjemlet ret, evne og autoritet til at indgå denne aftale med HP og til at være retsligt bundet af dens vilkår; (ii) alle oplysninger, som du stiller til rådighed for HP i forbindelse med tjenesten eller webstedet, herunder – uden begrænsninger – personlige oplysninger (som f.eks. navn, adresse, kreditkortnummer , udløbsdato, e-mail osv.), er rigtige, korrekte og komplette, og at du vil give HP besked, hvis disse oplysninger ændres; og (iii) du ikke tager del i voldelige eller upassende aktiviteter i forbindelse med tjenesten eller webstedet eller opretter et urimeligt højt antal supportanmodninger.

27. Overholdelse af regler for eksport. Ved at anvende tjenesten eller webstedet er du automatisk ansvarlig for overholdelse af eksportkontrollen og andre gældende love og andre relevante bestemmelser ("eksportlove") i USA og andre lande. Du skal overholde alle eksportlove for at sikre, at tjenesten og alt andet materiale, herunder – men ikke begrænset til – tekniske data, (1) ikke eksporteres eller geneksporteres direkte eller indirekte i modstrid med eksportlovene, samt (2) under ingen omstændigheder bruges med et formål, der overtræder eksportlovene, herunder – uden begrænsning – spredning af atomvåben eller kemiske og biologiske våben. Uden at begrænse det foregående erklærer du dig indforstået med, at intet materiale under nogen omstændigheder, herunder – uden begrænsning – tekniske data, må eksporteres eller geneksporteres (a) til nogen af de lande, der er underlagt handelsboykot af USA, eller (b) til personer, der står på det amerikanske finansministeriums liste over specielt udpegede statsborgere (U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals) eller på det amerikanske handelsministeriums liste over personer, som det er forbudt at handle med (U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders). Du vedstår og garanterer, at du ikke befinder dig i, er under kontrol af eller er statsborger eller bosiddende i nogen af disse lande, samt at du ikke står på en sådan liste. Hvis du beslutter dig for at benytte tjenesten uden for grænserne af det land, du valgte ved registreringen, (i) vil du af HP modtage versionen af tjenesten på det passende sprog i overensstemmelse med dine registrerings- og placeringsoplysninger; (ii) er du indforstået med at overholde alle gældende love og regulativer i det område, hvor du bruger den tilgængelige version af tjenesten, og (iii) du er indforstået med dit ansvar for alle skader samt indforstået med, at HP ikke bærer noget ansvar for din brug af den tilgængelige version af tjenesten på engelsk eller et andet sprog. Hvis du bruger tjenesten på engelsk eller finder uoverensstemmelser mellem den engelske version af aftalen og oversættelsen til dit lokale sprog, er betingelserne i den engelske version gældende.

28. Gældende lovgivning. Denne aftale skal fortolkes i henhold til og er underlagt gældende love i staten Californien i USA uden hensyn til de valgte lovgivningsprincipper. Enhver retssag eller andet søgsmål, som opstår på grund af eller i forbindelse med aftalen, tjenesten eller webstedet, skal indbringes for forbundsdomstolen (Federal Court) eller statsdomstolen (State Court) i Santa Clara County i Californien, hvorved du uigenkaldeligt underkaster dig den pågældende domstols personlige jurisdiktion. Hvis du er forbruger, vil enhver konflikt, som opstår i forbindelse med brugsvilkårene for HP Connected, være underlagt lovgivningen og domstolene i dit land eller område.

29. Aftalens helhed og generelle oplysninger. Betingelserne for denne aftale og andre af HP's gældende betingelser, hvortil der udtrykkeligt henvises i aftalen, udgør hele kommunikationen mellem dig og HP, hvad angår tjenesten og webstedet, og vil træde i stedet for enhver foregående mundtlig eller skriftlig kommunikation, erklæring eller overenskomst. Hvis HP har givet dig en oversættelse af den engelske version af disse vilkår og betingelser, erklærer du dig indforstået med, at oversættelsen udelukkende tilbydes af praktiske hensyn, og at den engelske version er gældende. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og oversættelsen af den, vil den engelske version have forrang. Selvom HP ikke udøver nogen rettigheder i henhold til denne aftale, gives der ikke afkald på nogen rettigheder. Du kan ikke overdrage denne aftale med henvisning til gældende lovgivning eller andre regler. Alle HP's associerede selskaber er tredjepartsbegunstigede med hensyn til de bestemmelser i aftalen, der henviser til dem. Overskrifterne på afsnittene i aftalen er ment som en praktisk foranstaltning og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning. Hvis nogen af bestemmelserne i aftalen findes ugyldige af en kompetent domstol, aftaler parterne, at domstolen skal bestræbe sig på at give virkning til parternes hensigter, som det afspejles i bestemmelsen, og de andre bestemmelser i aftalen skal forblive gyldige og virke i fuldt omfang. Alle de betingelser i aftalen, som i deres natur vil gælde på trods af en opsigelse (herunder – men ikke begrænset til – betingelserne vedrørende HP's associerede selskabers ansvar samt gældende lovgivning og værneting), vil gælde på trods af opsigelse. I tilfælde af en direkte konflikt mellem en bestemmelse i denne aftale og en bestemmelse i en anden aftale vil denne aftales bestemmelse være gældende. Følgende yderligere betingelser gælder muligvis i forbindelse med særtilbud: HP Connected Drive, Music og Photo.

30. Data- og netværksforbindelser. Tjenesten giver muligvis mulighed for at sikkerhedskopiere og hente filer og andre sikkerhedskopierede data (under ét kaldet data), afhængigt af hvor megen onlineplads tjenesten stiller til rådighed til sikkerhedskopier, og/eller som er til rådighed på din stationære computer og/eller af hvor meget plads, du køber derudover. HP giver dig den gensidigt aftalte mængde plads til sikkerhedskopier. Du er ansvarlig for rutinemæssigt at sikkerhedskopiere dine data. Hvis du vælger at bruge tjenesten, skal du fuldføre tjenestens aktiveringsproces. Du har selv ansvaret for at tilvejebringe og vedligeholde de netværksforbindelserne, som forbinder dit netværk med HP's systemer, og de firewalls og godkendelses- og krypteringsmetoder, som HP finder passende. Du har selv ansvaret for at tilvejebringe og vedligeholde den hardware, du har stående, og som bruges i forbindelse med tjenesten. HP påtager sig intet ansvar for forbindelsernes og hardwarens stabilitet eller funktion. Som bruger af tjenesten vil du over for HP ikke skulle levere eller forevise originale mediefiler, og du skal oprette sikkerhedskopier af alle data, der har tilknytning til originale mediefiler. HP er ikke ansvarlig for eventuelle tab, hæftelser, skader eller erstatningskrav i forbindelse med beskadigelse eller ødelæggelse, der skyldes brug af tjenesten eller dine data.

31. Underleverandører. HP benytter muligvis underleverandører i forbindelse med tjenesten. I forbindelse med tjenesten kan HP gøre brug af tredjepartsdatacentre til lagring, overvågning og vedligeholdelse af den hardware, hvor dine data opbevares ("datacentre"). I forbindelse med tjenesten kan HP gøre brug af tredjeparter til fysisk lagring af sikkerhedskopimedier, der indeholder dine data, samt til tilintetgørelsestjenester på medier, hvor HP kræver det ("sikkerhedskopilagerudbyderen" og sammen med datacentrene tredjepartsleverandørerne). I henhold til denne aftale kan HP også benytte underleverandører i forbindelse med tjenesten, herunder – uden begrænsning – i forbindelse med behandling af kreditkort. Med hensyn til alle de underleverandører, som HP bruger i forbindelse med tjenesten (herunder – uden begrænsning – "tredjepartsleverandørerne"), påtager HP sig samme hæftelse og ansvar for underleverandørers handlinger og ydelser, som hvis HP selv ydede alle underleverandørernes tjenester. Hvad underleverandørers tjenester angår, vil du ikke kunne pådrage dig yderligere gebyrer, omkostninger eller betalingskrav.

32. Dine data. Du har selv ansvar for og hæfter for indholdet af dine data samt din brug af tjenesten. Du bekræfter hermed, at dine data giver dig alle nødvendige rettigheder til at bruge tjenesten, uden at du krænker eventuelle ophavsretsindehaveres rettigheder eller forbryder dig mod gældende lovgivning eller betingelserne i de licenser eller aftaler, som du er bundet af. Du giver HP ret til at få adgang til og offentligt fremlægge dine kontooplysninger til følgende formål: (i) For at yde support, hvis du får tekniske eller adressetekniske problemer; (ii) for at undersøge, om betingelserne i denne aftale overholdes; og/eller (iii) for at gennemtvinge betingelser i aftalen. Ydermere giver du HP ret til at få adgang til og offentligt fremlægge dine kontooplysninger i (i), (ii) og/eller (iii) med henblik på at sikre, at tjenesten ikke anvendes til bedrageriske eller lovstridige formål, at du ikke handler på en måde, som kan true tjenestens sikkerhed eller forhindre de foranstaltninger, der efter HP's skøn er nødvendige for at udøve tjenesten eller sikre, at den overholder gældende lovgivning. HP kan ikke garantere, at dine data ikke udsættes for uretmæssig tilegnelse, tab eller beskadigelse på grund af din brug af tjenesten, og HP bærer intet ansvar i sådanne tilfælde.

33. HP Connected Music. Ved hjælp af HP Connected kan du lytte til internetradio bestående af specificerede sporlister. Når du gør det, streamer du via internettet, og det er ikke tilladt at downloade nogen filer eller lave kopier til senere brug. Tjenesten kan muligvis ikke bruges eller er muligvis ikke tilladt i alle lande. Hvis du beder HP om at give dig musikanbefalinger, er du indforstået med at skulle opgive de nødvendige oplysninger, herunder e-mailadresse, kontooplysninger eller metadata, så HP har mulighed for at give dig musikanbefalinger baseret på disse oplysninger. Du er indforstået med at skulle overholde alle betingelser, der gør HP Connected i stand til at lagre dine filer og gøre dem tilgængelige på et andet produkt, herunder en mobilenhed. TJENESTEN BRUGER MULIGVIS DATA, SOM KRÆVER EKSTRA BETALING FOR SAMTALE-, DATA- OG CHATFORBRUG. DU BÆRER ALENE ANSVARET FOR ALLE TREDJEPARTSGEBYRER, DER OPKRÆVES FOR BRUG AF HP PLAY. Udbuddet af funktioner varierer fra land til land. Streamingtjenester kræver muligvis køb af abonnement. Er muligvis ikke kompatibel med alle typer musikfiler. Ikke kompatibel med filer, der beskyttes af DRM-teknologi. Internetforbindelse kræves og medfølger ikke.

34. HP Connected Photo. HP Connected Photo kan indeholde programmer fra HP og tredjepart.

34A. Medlemskab. Du kan tegne et medlemskab af HP Connected Photos ("medlemskab" eller "medlem"), hvis du opgiver visse oplysninger til HP Connected Photos, herunder navn og gyldig e-mailadresse. Ved tegning af et HP-medlemskab skal du opgive sandfærdige, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger om dig selv, når du bliver bedt om det af tjenesten (uanset om det sker via spørgeskemaer, undersøgelser, registreringsformularer eller andre oplysningsanmodninger). Det er kun dig selv og de venner og familiemedlemmer, du inviterer, som har adgang til dine fotos og videoer. Til tider vil HP Connected Photo sende opdateringer og lejlighedsvis kampagnetilbud pr. e-mail i overensstemmelse med vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan til enhver tid fravælge at få disse meddelelser tilsendt, når du har modtaget dem.

34B. Aktiv deltagelse. "Aktiv deltagelse" i tjenesten er muligvis en betingelse for medlemskab. Aktiv deltagelse betyder, at du skal købe foto- eller videovarer, herunder genoptryk og forstørrelser, via tjenesten mindst én gang inden for 365 dage. Køb via HP Connected Photos tredjepartsannoncører, herunder HP Home & Home Office Store, tæller ikke som aktiv deltagelse. Hvis din aktive deltagelse af en eller anden grund ophører, kan HP Connected Photo opsige dit medlemskab (eller en del deraf) samt din adgang til tjenesten og fjerne og kassere alle oplysninger, kommunikationer, opslag, albummer, billedfiler, kreativt materiale, fotos, videoer, links, kommentarer og andet indhold (under ét kaldet "indhold"), som du har overført eller på anden måde stillet til rådighed i tjenesten. HP Connected Photo tilbyder gratis og ubegrænset opbevaring af onlinefotos til medlemmer, der udvider aktiv deltagelse. Der kan også tilbydes opbevaring af videoer, afhængigt af hvilket abonnement du har. Der kan også tilbydes opbevaring af videoer, afhængigt af hvilket abonnement du har. Når du overfører indhold med fotos eller videoer til tjenesten, ændres indholdets oprindelige opløsning og format muligvis, afhængigt af den valgte overførselshastighed. Desuden vil HP Connected Photo efter eget skøn muligvis reducere indholdets størrelse, uanset hvilken hastighed du vælger, hvis du overfører indhold med fotos eller videoer med meget høj opløsning eller bitfrekvens.

34C. Gruppelokaler. Som en del af tjenesten kan HP Connected Photo tilbyde medlemmer mulighed for at oprette gruppelokaler, fælleslokaler eller lignende på webstedet (under ét kaldet "gruppelokaler") efter HP Connected Photos eget valg og i overensstemmelse med betingelserne for HP Connected Photo. Hvis et gruppelokale involverer en medlemsspecifik URL-adresse, f.eks. xxx.HP-Connected Photo.com, kan HP Connected Photo efter eget skøn tilbagekalde retten til at benytte denne URL-adresse; HP Connected Photo vil give besked herom mindst tredive dage før en sådan tilbagekaldelse. HP Connected Photo ejer og beholder enhver rettighed, adkomst og interesse ved brug af HP Connected Photo eller anden HP Connected Photo-ejendom med tilknytning til gruppelokaler.

34D. Integreret afspiller. I HP Connected Photo vil du muligvis få adgang til funktionen "Integreret afspiller", som gør det muligt at inkorporere indhold på dine egne personlige, ukommercielle websteder, og som bruges til at åbne materialer på webstedet. Du skal anbringe et tydeligt link, der fører tilbage til webstedet, på alle de sider, som rummer den integrerede afspiller. HP Connected Photo bærer intet ansvar og hæfter ikke for indhold, som brugere offentliggør på andre websteder, og ansvaret for fjernelsen af sådant indhold tilfalder udelukkende disse andre websteder.

34E. Indholdslicens og -ejerskab. Det en betingelse for medlemskabet – og dermed en betingelse for, at HP Connected Photo kan levere vores tjeneste til dig og de brugere, du inviterer – at du, for så som det er tilladt i henhold til loven, hermed overdrager retten til at kopiere, fremvise, redigere, distribuere, overføre og producere afledninger af dit indhold til HP Connected Photo, så længe det sker med henblik på at levere eller forbedre tjenesten (f.eks. kundesupport, tekniske support og/eller fuldførelsen af leverandørers ordrer). Som en betingelse for medlemskabet erklærer og garanterer du over for HP Connected Photo, at du enten ejer dit indhold eller har en skriftlig tilladelse fra ophavsretsindehaveren til at stille indholdet til rådighed for tjenesten.

34F. Indholds tilgængelighed. HP Connected Photo garanterer på ingen måde nøjagtigheden, kvaliteten eller relevansen af indhold, som stilles til rådighed via tjenesten. Du skal altid opbevare originalen af indholdet eller backupkopier af indholdet på din personlige computer. Tjenesten bør ikke fungere som det eneste opbevaringssted eller den eneste kilde for dit indhold.

34G. Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning. HP CONNECTED PHOTO ELLER DETS ASSOCIEREDE SELSKABER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARSHAVENDE VED ERSTATNINGSKRAV AF NOGEN ART, HVAD ENTEN DE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE OG SKYLDES ELLER HAR TILKNYTNING TIL (I) INDHOLD STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ELLER VIA TJENESTEN, HERUNDER FEJL ELLER UDELADELSER I SÅDANT INDHOLD; (II) TAB ELLER SKADER FORÅRSAGET AF INDHOLDET; ELLER (III) MANGLENDE AKTIV DELTAGELSE I TJENESTEN. ALLE PRODUKTER OG TJENESTER, DER STILLES TIL RÅDIGHED VIA TJENESTEN, TILBYDES "SOM BESET" OG "SOM TILGÆNGELIGE". BRUGEN AF TJENESTEN FOREGÅR PÅ EGEN RISIKO. HP CONNECTED PHOTO GARANTERER KUN FOR, AT LEVERET FOTOGRAFISK MATERIALE RETURNERES TIL DIG I BRUGBAR TILSTAND. HVIS DINE UDSKRIFTER BESKADIGES, LEVERES I UACCEPTABEL MÆNGDE ELLER KVALITET, GÅR TABT ELLER IKKE RETURNERES, FORBLIVER HP CONNECTED PHOTOS ENESTE FORPLIGTIGELSE SAMT DIT ENESTE RETSMIDDEL, AT HP CONNECTED PHOTO ENTEN REFUNDERER DE PÅGÆLDENDE UDSKRIFTERS FULDE KØBSPRIS ELLER GENUDSKRIVER FOTOENE, UDEN AT DET KOSTER EKSTRA.

Understøttes også i operativsystemerne Android og iOS. HP Connected Photo skal downloades via HP mobilappen, og der kræves HP Connected Photo-medlemskab. Internetforbindelse kræves og medfølger ikke.

35. HP Connected Drive-abonnementstjenester. Med HP Connected Drive-abonnementstjenester får du bedre adgang til dine filer og førsteklasses funktioner. Læs mere om de forskellige abonnementstyper i beskrivelsen af tjenestens betingelser.

35A. Første opkrævning for brug af tjenesten og faktureringsforløb; prisstigninger. Ved oprettelse af din konto på tjenesten skal du over for HP angive en gyldig, accepteret betalingsmetode, som du vil anvende til at betale for tjenesten, f.eks. et gyldigt kreditkort ("betalingsmetode"). Da betalingen kan blive behandlet udenlands, kan det være, at kreditkortudstederen pålægger et transaktionsgebyr for hver betaling, du foretager. Faktureringen af den første månedsperiode begynder den dag, du tegner abonnement, mens faktureringen af den anden månedsperiode begynder den 15. i den følgende måned. Tjenesten vil fortsætte på månedsbasis, indtil tjenesten annulleres som beskrevet herunder. Betaling for brug af tjenesten opkræves i henhold til den valgte betalingsmetode på månedsbasis med (i) prisen for dit tjenesteabonnement og (ii) eventuelle skatter, gebyrer og ekstraafgifter på forbunds-, stats- og lokalniveau (skatter) (under ét kaldet "det månedlige gebyr"). HP vil fortsætte med på månedsbasis at opkræve det månedlige gebyr i henhold til den valgte betalingsmetode, indtil du eller HP opsiger tjenesten. Du kan til enhver tid opsige tjenesten ved at give HP besked herom som beskrevet i anvisningerne herunder; tjenesten vil blive annulleret fra og med den sidste dag i den indeværende månedsperiode. Hvis den indeværende månedsperiode f.eks. løber fra den 15. januar til den 15. februar, og du indsender din anmodning om annullering til HP den 30. januar, vil tjenesten blive annulleret fra og med den 15. februar. Du vil blive opkrævet fuld betaling i henhold til den valgte betalingsmetode for den sidste månedsperiode, og der ydes ingen refusion. HP kan øge eller på anden måde ændre abonnementsgebyret for tjenesten og opkræve ekstragebyrer for alle abonnementstyper eller til enhver tid ændre eller tilføje abonnementer efter HP's eget skøn som beskrevet herunder. En sådan ændring af abonnementsgebyrer for tjenesten samt tilføjelse af yderligere gebyrer vil først træde i kraft ved begyndelsen af den næste månedsperiode, efter at HP har meddelt ændringerne eller tilføjelserne.

35B. Kundesupportcenter. Hvis du får brug for hjælp til tjenesten eller din konto på tjenesten, eller hvis du har spørgsmål vedrørende de månedlige gebyrer eller faktureringsprocessen, er du velkommen til at kontakte en medarbejder i tjenestens kundesupport på 1-855-785-2777 eller www.hp.com/go/hpconnectedsupport.

35C. Annullering. Du kan til enhver tid annullere tjenesten online via tjenesten eller ved at tage kontakt til tjenestens kundesupportcenter på www.hp.com/go/hpconnectedsupport. HP kan til enhver tid og efter eget skøn annullere tjeneste uden begrundelse, efter at du har modtaget meddelelse herom fra HP via din e-mailadresse eller eventuelt via det mobilnummer, der er opført på din tjenestekontoside. Uagtet det foregående og ud over HP's andre rettigheder har HP ydermere ret til at annullere din tjeneste med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel, hvis (i) HP ophører med at udbyde tjenesten eller en bestemt version, del eller funktion af tjenesten; (ii) du ikke overholder betingelserne i aftalen (herunder – men ikke begrænset til – hvis du ikke betaler for tjenesten, eller hvis betalingsmetoden ikke længere er gyldig); eller (iii) HP efter eget skøn mistænker dig for på anden måde at misbruge tjenesten eller for at være involveret i handlinger, der retfærdiggør ophævelse af din adgang til tjenesten. En sådan annullering i overensstemmelse med ovenstående underafsnit (ii) og (iii) foregår muligvis uden refusion af beløb, du eventuelt har betalt forud. Du erklærer dig indforstået med, at HP ikke kan holdes ansvarlig over for dig for at have annulleret din adgang til tjenesten eller nægtet dig adgang til tjenesten eller webstedet. Efter annullering af din adgang til tjenesten uden særlig begrundelse ophæves alle de rettigheder, du er blevet givet i forbindelse med denne aftale, og du skal omgående ophøre med at bruge tjenesten.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.